دیوانگی هایی تویِ دنیا هست که دوباره انجامشان نمی دهم.

یک خواهرِ خواهر، یک سری خاطره های آشفته از انقلاب، و خب می دانی.. یک تکرارِ موزونِ اسم « تو» برایم کافی خواهند بود.

گور بابایِ مابقی دنیا.