کاش فرشته بودم و از بالام، گردِ جادویی پایین می ریخ.
کاش اسبِ وحشی بودم تو دشتای مغولستان.
انسان بودن..؟ نه، ممنون. خیلی پیچیده س.