مهم ترینش این بوده که ازت یادگرفتم می شه تمامِ این لحظاتِ پایینو، گریه به دنیا اومدن نوزاد و دره ها رو تحمل کرد به خاطر اون لحظه هایی که چشمتو می دوزی به ماه و با صدای لانا، وسطِ بوته هایِ یاسِ پارک اونقدر می چرخی که دیگه نمی تونی وایسی.