بهارو دوس دارم. دم عید رو هم. انگار که همه موقتا یادشون افتاده عمر چه سریع میگذره. مهربون ترن. بخشنده ترن. یاد همه افتاده که فرصت زیادی باقی نمونده.

این آگاهی دستجمعی رو دوس دارم، هرچقدر هم موقت.