اندوه خوشبختی. اندوه دلتنگی. اندوه خوشحالی. اندوه ذوق زدگی. اندوه عشق. اندوه نفرت. اندوه پوچ.