نامبرده بعد از جدا کردن تمام جزوه هایی که دلبر با خط خودش توضیح و راه حل رویشان نوشته بود برایش؛

ماگ چای شیرین را روی جزوه های ریاضی خالی کرد و در نهایت از لذت حاکی از انتقام نفس راحتی کشید.


+سیلوانا؟

-سیلوانا!