وقتی ازتون دور می شم حس  می کنم می خوام نزدیک باشم و وقتی نزدیک می شیم، بوی گه و تعفن ذهنا و حرفا می زنه توی صورتم و حس می کنم می خوام هممونو زجرکش کنم.

آینه‌م ـین؟!


عنوان:

اگرچه می گذریم از کنار هم آرام

شما ز من متنفر، من از شما بیزار..

فاضل نظری