-صبح چجوری بیدار شدی؟

+یک نفر زندگی رو از لای لب هام دمید

-شب چجور میخوابی؟

+وقتی زندگی از بدنم بیرون بره.

پرده ی این صحنه مهه.آروم آروم پایین میاد ... و تمام!بیننده ها : آنتراک . بازیگرا؟خمار وسط خلا.تا صحنه های بعد!

پ ن : بله هنوز باید مزخرفات و سبک چرت نوشتن منو تحمل کنین.
نت فالش نوشت:

- از این مه متنفرم .

+ چرا؟

- نمی بینی پشتش همون روزمرگی احمقانه همیشگیه؟ پشتش قوانین قایم شدن و امتحان دارما و شک ها و دوری ها؟

+ از ابن مهم متنفرم.