به‌طورِ کلی، زن‌ها تنها یازده روز از ماه را در حالتِ مناسبِ هورمونی قرار دارند. یکی به خدا بگوید که خشونت علیه زنان را متوقف کند لطفا!