- خاطره مصرف کنم؟!

یادت میاد سوالو حل می‌کردم با ذوق می‌گفتم درسته؟! بعد همون‌طور که خودکار رو از دستم می‌گرفتی، گرمایِ صدات از پشت گوشم میومد که « نه، ببین... » :)


+ یادت میاد گیر داده بودم رادیکال صفر می‌شه یک؟! :))))))