شما یه نفرو به جز خودم بهم نشون بده که بعد اینستنت کارما؛ اسماالحسنی گوش میده میتونم تا آخر عمر عاشقش شم باش زندگی کنم:/)))


نت فالش : از اولشم می دونستم.:( برو با همونی که بعد اینستنت کارما، اسماالحسنی گوش می ده اوکی بای :(

الآن اسماالحسنی چرته یا اینستنت کارما؟:/