1- هر غصه‌ای، یک بویی دارد. دلتنگی و دوری و حقارت و عصبانیت، و خب بویِ هرکدامشان را وقتی می‌فهمید که گریه‌تان را در آوردند. مسخره‌ست؟ شاید هم خنده‌دار. اما من به‌شدت معتقدم بویی که بویی که امروز، وقتی نیامدی توی مشامم پیچید، همانی بود که شب‌های اول که از خواب می‌پریدم و مادربزرگم را صدا می‌زدم حس می‌کردم. همان‌قدر تلخ و ناامیدانه و غم‌زده.

2- بابا معتقد است که عشق، رخوت می‌آورد. حرفم ادامه ندارد. بابا واقعا به تاثیر فیونی عشق، اعتقاد دارد.

3- من که معتقد نیستم البته.

http://bayanbox.ir/info/833758987612251600/11-Dancing-In-The-Dark
http://bayanbox.ir/view/1536749482506037389/Screenshot-2017-06-22-11-25-34-1-1.png