- میای بریم بیرون؟!

+ در لحظه ازت بدم میاد.

واقعا.

ده‌دقیقه دیگه پایین باش. 


:)