غیر ممکنه. اما... اما از هزار مایل دورتر، به فاصله ی یه قاره، یه دریا و از پشت بلند ترین کوه دنیا؛ اونقدر دوست دارم که اگه یکی دیدن بلد باشه؛ سر طنابی که از تو دلم زده بیرون رو بگیره؛ صاف میاد ور دل شما.


نتِ‌فالش نوشت: مثِ هردفعه، هر وقت می‌گه قاره دلم می‌ریزه پایین. جدا یه قاره‌س الآن فاصله‌مون؟! حالا درسته که قربِ دل تفاوتی نکند، ولی کاش شورش درنیاد با ایـــن حجم فاصله تو بعد مکان. :ناخن‌هایش را از حرص می‌جود: