گف آبجی فاک فحشه؟! گفتم آره خب.

امروز دیدم داره « کال آو دیوتی»  بازی می‌کنه، داد زد « فاکیِ فاک‌فهم » :/

من چی‌کار کردم؟! کشوندمش کنار و انواعِ و اقسامِ فحش‌هایی که با فاک ساخته می‌شه رو بهش یاد دادم که یه‌وقت اشتباهی چیزِ بی‌معنی نگه. 

خواهرِ نمونه کی بودم من؟! :))