اگه به‌قدر کافی دنیا رو بگردین شاید بتونین مردی رو پیدا کنین که‌ از برگ خونه می‌سازه؛ پسری رو که با برف درد‌ دل میکنه. حتی اگه خوب بگردین شاید دخترایی رو پیدا کنین مجنونِ ماه.
ماه من اما شعر می‌گه. به لطیفی برف؛ صدای قشنگ‌تر از خش‌خش برگای پاییزی زیر پاش به شعرش جون می‌دن.
اگه به‌قدر کافی بگردین؛ اگه به‌قدر کافی خوش‌شانس باشین، شاید مثل من همه‌ی ستاره ها رو تو‌ی یک لبخند پیدا کنین‌.


نت‌فالش نوشت: 
... : چشمای قلب‌قلبی: 
:)