دفعه‌ی بعد که دلم خواست بره میشینم میبینم سختی کشیده‌س یانه؛ تو هم بشین ببین بی‌جنبس، خوش‌اخلاقه چیه.
الآن؟ الآن رو تجربه کن با من. سختی رو درد رو؛ یه آدمی که فک می‌کنه دنیا دورشه و حق لوسی بهت نمیده رو؛ یه هیولای خوش‌صدا.

امید؟ همه‌چیز به امید نیست. دلگرمی...
دلگرمی خیلی مهمه نیست؟
سری روی شونه‌ام نیست و صندلی به دست وسط جمعیت ولی. اما..
دلم بهت گرمه...
بهم بگو
ته دلت
گرم نیست مرا..؟