آره دلم میخواد مث خر هی وبلاگمونو آپ کنم. هی حرف بزنم. هی چرت و پرت بگم. فقط دلم میخواد حرف بزنم. دارم خفه میشم. بی قرارم. نا آرومم. حالم خوش نیست و احساس میکنم هیچکس منو نمیبینه. همونی که نوشته بود وقتی توی خیابون یکی بهت خورد برگرد و بپرس « شما مگه منو میبینین؟» . هر کس که باهام حرف میزنه میخوام از خوشحالی بگم وای، مگه تو منو میبینی؟ 

مامانم ازم میپرسه شام میخوری؟ دلم میخواد با ذوق جیغ بکشم وای، برات مهمه؟ 

پام میخوره به دسته بازی پارسا، داد میزنه چته؟ میخوام بغلش کنم و بگم میشه برات تعریف کنم؟ میشه بشینم تا خود صبح گریه کنم؟ خودت درد نداری اضافه کنم بهش؟ برات مهمه؟ واقعا سوال بود؟ ینی بگم چمه؟