رفتم شهرکتاب، با فاصله ده دقیقه ندیدمش. برگشتم خونه، برام پیام اومده ارکستر این خانومه که من خودمو عن کرده بودم چند هفته پیش سرش و نرفتم، تالار وحدت کنسرت گذاشته. 

امضا: یک‌عدد تمامِ خوشی‌های زندگی را از دست داده

( تازه نهار هم مرغ داریم )