می‌دونین؟ دو نوع نژاد پرستی وجود داره. نوع اول یک سری احمقی هستن که خودشون رو از بقیه برتر میبینن. نوع دوم که نوع اول علتشه؛ مفلوک‌هایین که خودشون باور دارن شهروند درجه دومن. 

مثالتان برده‌دار مهربانی‌است که برده‌اش را از سر دلسوزی می‌زند. مثالمان رنگین پوست زنجیر به روح خورده‌ای که زمزمه‌ی برابری در گوشش ترحم است و کفر.ویرایش نت فالش: میگما، چقد خشن شده تانژانتمون جدیدا نه؟-_- تازه دستِ بزن هم داره. خرجی هم نمی‌ده. :-" نچ نچ نچ :-" 

از پست صحنه سوال کردن و جا داره بگم نه بابا، جدی نمیگم. ماه ترینِ ماه هاست و مهربون ترین مهربونا با من؛ منتهی با شما رو میگم :-"