داشتم با خودم فکر می‌کردم چرا من این‌قدر فکر الکی می‌کنم؟

فکرای الکی. یکی به هدف زندگی انسان فک می‌کنه مثلا، یکی به گرمایش جهانی. من؟ به خودم. به خودم و روابطم. به آدمام. 

از خودم می‌پرسیدم واقعا چرا دوست نمی‌خوام، چرا حوصله‌م سر نمی‌ره، چرا با همیشه همیشه‌م فرق کردم، چرا به روابط عجیب‌وغریب معتاد شدم، چرا دوست ‌خوب دارم ولی ارتباط نه و غیره و غیره.

بعد از خودم پرسیدم واقعا کدوم آدمی در طول روز این‌همه به این چیزا فک می‌کنه؟!