این‌قد که ننوشتم دارم خفه می‌شم. می‌دونم بیام این‌جا و پشت لپ‌تاپ بشینم دیگه بلند نمی‌شم. حس غریبی می‌کنم باهاتون حتی. وایسین.. آزمون جمعه رو که دادم یک‌روز به خودم استراحت می‌دم و یحتمل بساط می‌کنم همین‌ورا. :))