که عشق، حسِ شیرین شب زیر پوستته. پتو گونه‌هات رو نوازش می‌کنه و تو یواش زمزمه می‌کنی که 《 به‌خاطرت، از مدرسه فرار کردم..》 و کتابِ دست‌دومی که گرفتی رو محکم‌تر به خودت فشار می‌دی. فک می‌کنی می‌دونه چقدر سورپرایز دوست دارم، فکر می‌کنی به اون جمله قدیمیِ《 این خوشبختی نیست.. پس چیه؟》

اگه تو فرشته نجات من نیستی، پس چی‌ای؟