تف تو کتابای دینی که باعث می‌شن از وحشت، مو به تن آدم سیخ بشه. تف.
خدایِ من.. خدایِ عزیزِ عزیزِ من.. تو کدومی؟ اونی که کتاب دینی می‌گه یا اینی که بولحسن خرقانی می‌گه؟ * بیام بغلت یا پشت میز قایم بشم؟

* نقل است که شیخ ابوالحسن خرقانی شبی نماز همی کرد٬
آوازی شنید که :
« هان ای بوالحسنو! 
خواهی که آنچه از تو می دانم با خلق بگویم تا سنگسارت کنند؟»
شیخ گفت:
« بار خدای! 
خواهی تا آنچه از رحمت تو می دانم و از کرم تو می بینم با خلق بگویم تا دیگر هیچ کس سجده ات نکند؟»
آواز آمد:
« نه از تو،  نه از ما »