به دنیایِ دیر شدنِ قرص، کسلی، عدم دوست‌ داشته‌شدنِ کافی و نخ‌های پوسیده خوش اومدی دخترجان.

و داشتم درباره‌ت فکر می‌کردم که تو پادشاه این دنیایی انگار. :))