علیرضا قربانی می‌خونه و نفسم می‌گیره با اوج گرفتنش.
« سهم مرا، جنون بنویس
بخت مرا، نگون بنویس
جان مرا، به شعله بکش
نام مرا، به خون بنویس »

دانلودش.