سرشار از حس بد به خودمم. یه وقتا کتکش می‌زنم. یه وقتا تحقیرش می‌کنم. یه وقتا بهش گرسنگی می‌دم. یه وقتا درس نمی‌خونم براش. 

ولی هنوز دلم خنک نمی‌شه. هنوز و هر لحظه از خودم متنفرم.