حالا انگار که برایِ کلِ دنیا، خیلی مهمه کجا گم شدی و غرق.

وقتی هجا به هجا حنجره‌ت رو قلقلک می‌ده و روی زبونت سر نمی‌خوره. گروه‌ِ دونفره‌ی رازدارت هم کامل نمی‌شه.