بلا برای آدم بزرگاس. سرِ ۱۶ سال و ۱۰ ماهه‌ها هیچ بلایی نمی‌آد. حق ندارن بگن وضعیت بده. من فردا غصه می‌خورم. فردا می‌شکنم. فردا دلم درد می‌گیره. فردا می‌میرم.

امروز نه هنوز. هر لحظه ممکنه مامانم در بزنه و بخواد بیاد تو.