متاسف می‌شم که نمی‌تونم برای کسی که هستم، متاسف باشم.