توی خانه راه می روم و زیرصدای تمام آوازهایی که می خواهند نشان بدهند هنوزم خودمم، یک دختر جدی منطقیست که  زمزمه می کند《 چه خوب که عاقل تر شده ام...》


《 چه خوب که عاقل تر شده ام.》

《 چه خوب که عاقل تر شده ام 》

《 چه خوب که عاقل تر شده ام.》...