سیمِ می، دو سانتی‌متر مونده به خرک. نامبرده اینقدر این حرکتو تکرار کرد که دستِ چپش سِر شد و سرش به مرزِ انفجار رسید. چی باعث می‌شه آدم بعد از این کارا احساسِ تخلیه روانی کنه؟! نمی‌دونم!

وای به حالِ همسایه‌ها.