بوی گند و تلخی؛

مرض مسریِ این روزهاس انگار.

از هر طرف لجن می‌باره. آدما مهربون نیستن. رفیق نیستن. عقده و سرکوب رو، روی صورتِ هم‌دیگه قِی می‌کنیم.


+ این میون، تو چقدر رفیقی؟ تو چقدر مهربونی؟ تو چقدر می‌خندی؟ تو چقدر نور می‌پاشی تو هوا؟


    -ما هیچ..