وقتی حسام قر و قاطی می‌شه و ناراحتِ الکیَم، راستش.. فقط هی با خودم دعا می‌کنم کاش پی‌ام‌اس باشه. کاش قرار باشه پریود بشم. کاش این حال واقعیم نباشه.