منبعِ شاهنامه‌ی امسال، رستم و اسفندیاره. اگه از قسمتِ مرگِ اسفندیار سوال بدن نمی‌تونم جواب بدم. سه‌بار تاحالا خوندمش وهرسه‌بار این‌قد گریه می‌کنم که زورکی می‌فهمم چی داره می‌شه. 
کاش تو ادبیاتِ ایران ده‌هزارتا فردوسی داشتیم.